Privacy policy

Privacy verklaring van Bacc Coffee Roasters, gevestigd te Zevenaar, ingeschreven onder nummer 81506716 bij de Kamer van Koophandel. Peeze verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website bacc-coffee.com en bij het registratie- of aanmeldingsproces. Voorop staat dat Bacc Coffee Roasters behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van Gebruikers. In deze Privacy verklaring wordt gedetailleerd uitleg gegeven hoe Bacc Coffee Roasters omgaat met uw privacy.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu zijn vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Plaatsen bestelling

Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een Account en/of voor het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:

 uw naam en voornamen/voorletters

 uw e-mailadres

 uw adres

 uw postcode

 uw woonplaats

 uw telefoonnummer

 het afleveradres

 betalingsgegevens 

U kunt overigens ook zonder het aanmaken van een Account een bestelling plaatsen. In dat geval vragen wij u eveneens om de hierboven genoemde gegevens.

Nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u enkel om uw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Van onze nieuwsbrieven wordt bijgehouden of deze worden geopend en op welke berichten wordt geklikt. Aan de hand van deze gegevens worden onze nieuwsbrieven verbeterd.

Contactformulier of meer informatie

Indien u een contactformulier invult, een afspraak met ons wil maken of de collectiebrochure, ons magazine of een proefpakket wil aanvragen, vragen wij u om uw naam en e-mailadres. Daarnaast staat het u vrij uw telefoonnummer aan ons door te geven, indien u het wenselijk acht dat wij telefonisch contact met u opnemen. Indien u informatie aanvraagt die wij via de post versturen, dan vragen wij ook uw adresgegevens.

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;

 Het afhandelen van leveringen en bestellingen van onze producten en diensten;

 Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw bestelling of andere vragen;

 Het afhandelen van de betaling van uw bestelling;  Het verzorgen van het transport van te leveren goederen;

 Het behandelen van geschillen;

 Om u te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin des woords van Peeze;

 Om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen; 

 Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van uw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn. Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 In het belang van de veiligheid van de Staat;

 Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

 Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;

 Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;

 Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u bij ons een bestelling plaatst, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan twee jaar worden bewaard, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Bacc Coffee Roasters.

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bezorgdiensten;

 Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;

 Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;

 Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Bacc Coffee Roasters;

 Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op uw verzoek, of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen Bacc Coffee Roasters en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU.

Verzet & correctie

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar bacc.coffee.roasters@gmail.com. Bacc Coffee Roasters zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar bacc.coffee.roasters@gmail.com. Bacc Coffee Roasters zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Bacc Coffee Roasters de verwerking beëindigen.

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u Bacc Coffee Roasters verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar bacc.coffee.roasters@gmail.com. Bacc Coffee Roasters zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld

Beveiliging persoonsgegevens

Bacc Coffee Roasters heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van

Bacc Coffee Roasters kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website en de webshop. Ook maakt Bacc Coffee Roasters gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te bewaren als u gebruik maakt van de webshop. De meeste browsers zullen u de mogelijheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw computer. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de webshop, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de webshop voor u niet toegankelijk zijn.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren. Wijziging Privacy verklaring Het is mogelijk dat in deze Privacy verklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacy verklaring is gepubliceerd op de website bacc-coffee.com. Houdt deze website dus goed in de gaten. Deze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2020.